ΑρχικήΣελίδα Προντα. Απόθεσημηχανήςέλξεως

Διπλήμηχανήδοκιμήςπτώσηςδιαδρομής,εξοπλισμόςδοκιμήςπτώσηςγιαταμεγαλύτεραπροϊόντα

Διπλήμηχανήδοκιμήςπτώσηςδιαδρομής,εξοπλισμόςδοκιμήςπτώσηςγιαταμεγαλύτεραπροϊόντα

  • 双轨跌落试验机,大型产品跌落试验设备欧宝体育真的假的
  • 双轨跌落试验机,大型产品跌落试验设备欧宝体育真的假的
 • 双轨跌落试验机,大型产品跌落试验设备欧宝体育真的假的

  Λεπτομέρειες:

  Τόποςκαταγωγής: 中国制造的
  Μάρκα: ∞机
  Πιστοποίηση: CE,ISO
  Αριθμόμοντέλου: Rs-DP -πσειρά

  Πληρωμής & Αποστολής Όροι:

  Ποσότηταπαραγγελίας分钟: 1ομάδα
  τιμά: 可转让
  Συσκευασίαλεπτομέρειες: Τυποποιημένηξύλινηπερίπτωσηεξαγωγήςμετοεγχειρίδιολειτουργίαςκαιτοβίντεομέσα。
  χρόνόνπαρίδοσης: Σταλμένοςσε15ημέρεςμετάαπότηνπληρωμή
  Όροιπληρωμής: D / A,D / P,T / T,西联汇款,MoneyGram
  Δυνατυτηταπροσφορς: 200σίολααανμία
  επικοινωία
  ΛεπτομερήςΠεριγραφήΠροϊόντος)
  ανώτατοφορτίο: 300公斤 μάγιστούψύψύψπτώσης: 1500年χιλιοστά
  Εξεταστικόςτρόπος: Άκρη,πλευρά,γωνία ΚατανάλωσηΕνέργειας: 2.5kva.
  Τροφοδοσία: Εναλλασσόμενορεύμα380 v, 15ήδιευκρινισμένοςαπότοχρήστη Κατάστασηλειτουργίας: 25°±3°,55~85% rh
  Υψηλόφως:

  滴减肥测试仪

  ,

  减少测试设备

  ΔιπλχμmχανδοκιμmπτυσηςΔιαδρομής,είοπλισμέδοκιμηήςπτώσηςγιαταμεγαντεραπροντα

  Πρότυπο:Rs-DP -πσειρά

  Εφαρμογή:

  Χρησιμοποιείταιγιατηδοκιμήπτώσηςτωνμεγάλωνεπίπλων,τουγραφείουγραφείωνκαιτηςκαρέκλας,τωνοικιακώνσυσκευώνκαιτηςσυσκευασίαςκλ。π。,συμπεριλαμβανομένηςτηςγυμνήςπτώσης(χωρίςσυσκευασία)καιτηςπτώσηςσυσκευασίας(μετησυσκευασία)。Ημεγάλησυσκευασίαείναιμάλλονβαριάκαιδύσκολονακινηθείεπάνω,ητοπεπιφάνειακαιοιπλευρέςείναιλιγότεροδυνατέςναμειωθούν,τούψοςπτώσηςγιατίηδοκιμήείναιχαμηλή,κατάσυνέπειααυτήημηχανήαπαιτείταιγιατηνπτώσηδοκιμής。Αυτήημηχανήχρησιμοποιείταιειδικάγιαναεξετάσειτηζημίατηςσυσκευασίαςτωνπροϊόντωνμετάαπότηνπτώση,καιχρησιμοποιείταικυρίωςγιατηναξιολόγησητηςικανότηταςρουλεμάνπτώσηςτηςσυσκευασίαςτουπροϊόντοςκατάτηδιάρκειατηςμεταφοράς,τηςφόρτωσηςκαιτηςεκφόρτωσης),καιναπροαγάγειτηβελτίωσηκαιτηντελειοποίησητουσχεδίουσυσκευασίας。

  Ειδικότητες:

  1.ηδοκιμάτοςπίακαυυουήήήίξςςυήήίίξδυήήή,κιμl,κιμl,κιμομl,κιμlμlοςςνύύψςςνάζάζάζύψύψύψΠαρουσινουταιατόόάζνψννήξάζννψννίίίίΔειξξάζάζάζίίΔειςξάζάζίίίίίΔειςξ

  2.Είναικατάλληλογιατηδοκιμήπτώσηςτηςμεγαλύτερηςσυσκευασίαςμεγέθους,εύκολοκαιγρήγορογιατηφόρτωσηκαιτηνεκφόρτωσητωνδειγμάτωνδοκιμήςστονπίνακαυποστήριξης。

  3.Μπορείναεξετάσειτιςάκρεςσυσκευασίας,πλευρέςκαιοιγωνίεςστοπολύχαμηλόεξεταστικόύψος,τοεξεταστικόύψοςμπορούννααρχίσουναπόμηδέν。

  4.πίνακαςβάάάννννΚυυπος)ηυψυψίήυυψίψία,υψηλάλειάτητα,ηΠαραμέρφωσηΠέρααπό0.1mmσεοmiιαήήποτεπεριος100mm2τος100mm2τοςπίακαβάσεωννπουυυυφορτίί

  με τ τικ家族的β α ρο ζ 10kg。

  5.Ανερχόμενοςκαικατεβαίνονταςσυσκευήελέγχου:Τομειωμένοςύψοςπαρουσιάζεταιαπότηνψηφιακήεπίδειξη,ηδιαφοράμεταξύτουπραγματικούμειωμένοςύψουςκαιψηφιακός

  τούψύψΕίΔειάσαστομlιύψένένςύψ+ / - 2%。ορχεταιωνηευστασημητξύξύυυχχμίόυυυχοίίυςΔοοίμήςήςυίνίμμςςίνίνμειώνεταικαι

  προσκρουμένοςπίνακας。

  Δομήτηςμηχανής:

  1.Χρησιμοποιήστετηδιπλήδομήοδηγώνραγώνοδηγώνκυλίνδρωνστερέωσηςγιανααποφύγετεαποτελεσματικάκατάτηδιάρκειατηςανυψωτικήςκαιμειωμένοςδιαδικασίαςμετηναπόδοσηασφάλειας

  Πολάβελτιωμος

  2.υιοθετέστετηςνδρανλικόalaνύψωσηκαικόκόκόκόκόκκιάτικόμαμsννηλεκτρουικόνλεγομετηςαήχΚαικατόλληληλειτουργία。ακριβώςπιάστε«τηςανωση»ή«τοκατέβασμα»

  κουσόλαελίγος

  3.Χρησιμοποιήστετηναφιερωμένησυσκευήταξιδιού(κατάτηδιάρκειαναισχύσειγιατοεθνικόδίπλωμαευρεσιτεχνίας,τοδίπλωμαευρεσιτεχνίαςεναναμονήτουαριθμούείναι:200880796320.1,καθόλουμίμησης

  θατιμηρηθεςΣύμφχΕτικκύςμοςυςιόκύςύςνόΕιολιςνόάνονοώσηςςααπελενθερωθεςσεμιαστιγήή,ώστεννΕήασφαλιστοςταΣυσκείουταςπρουτα

  μπορέστεκάθεταναχτυπήσετετοπιάτοβάσεωνυπόμορφή自由落体κίνησης

  4.ΣίδιοπροΠροστασίαναειας:υιοθετέστετοσίδιοτωνδιπλίκουμπινγιαναελίγξετετηςπτέση。οχΕΕιστήςπρέπειγιαννχχχχιονσειΚαιταΔύύχέριαγιαναπιάσειτηςπτώση

  κουμπιάγιανααποτρχειτηςελαττωματικόλειτουργία

  5.ύψύψςψψιαήςςςςςξςςςςςςςςξςξξχνυυυτνήνήάχνκνύύνννννώνΠννννΛώνώνύυίίέεΣυΛέέωντηςαλαγήήύψυςτςςωσηςτηςΣυσκεςτρίοννύψύψύψύψς.

  καιναθέσειτοανώτερούψοςορίουμπορείναεπιδειχθείστονπραγματικόχρόνο。Μόλιςφθάνονταςστοανώτεροήχαμηλότεραύψοςορίου,σταματάαυτόματαγιαναπροστατεύει

  μηχανή

  6.ιΣειναρίξΕινίξίξίξίξίξίξίξάάιάαικκυάζννςΠρϊόνϊόνννςςςϊόνυάζήήνυψώννυψώνααυάζννυψώννυψώνααόμηΔένένύψααόόόυάζαένύψύψαόόυάζυάζένύψύψύψύψύψύψύψύψύψύψύψύψ。φόρτωσηκαιεκφόρτωσητωςπρουτως

  είναικατάλληλοςκαιγρήγορος,καιρίχνειτηδοκιμήτουχαμηλότερουύψουςόπωςοιάκρες,οιεπιφάνειεςκαιοιγωνίεςμπορούνναπραγματοποιηθούν。起源于起源于……μπορεί να αρ x π π π π π π π

  μηδό。

  7.ΧρησιμοποιήστετονυδραυλικόαπομονωτήCKDγιανααπορροφήσετετηνενέργειααντίκτυπουπουπαράγεταιαπότηστιγμιαίαπτώσητουπλαισίουπτώσης,ώστενααποτραπείηκακήεπίδραση

  τασυσκευάζονταςπροϊόντατουδευτεροβάθμιουσφυγμούκαιτουάκαμπτουαντίκτυπουβλάπτουνστοπλαίσιοπτώσης

  Προδιαγραφή:

  Πρόόυπο. Rs-DP -π-10 Rs-DP -π-12 Rs-DP -π-14
  Ανώτατοφορτίο(κλ) 200公斤 200公斤 300公斤
  μειωμίουσειρόνος(χιλ。) 0〜1000mm. 0 ~ 1200毫米 0 ~ 1400毫米
  十九世纪末世纪末世纪末世纪末世纪末世纪末世纪末世纪末世纪末世纪末世纪末世纪末世纪末世纪末世纪末世纪末世纪末 λ(χιλ。) 1000 1200. 1200.
  W(χιλ)。 1000 1200. 1200.
  χ(χιλ。) 1000 1200. 1200.
  Μέγεθοςβάσεων λ(χιλ。) 1900 1900 2300
  W(χιλ)。 1600 1800 2200
  χ(χιλ。) 60 60 60
  Εξεταστικόρόπος. Άκρη,πλευρά,γωνία

  μέΓεθος

  Εξεταστικόςπίνακαςυποστήριξης

  λ(χιλ。) 1900 1900 2300
  W(χιλ)。 1800 1800 2200
  χ(χιλ。) 2800 3100 3400
  βάρουμης(κλ) 2400. 2800 3400
  κατανλωσηισίου(kva) 2.5
  Παροχήηλεκτρικούρεύματος) Εναλλασσόμενορεύμα380 v, 15ήδιευκρινισμένοςαπότοχρήστη
  Συνθήκεςεργασίας 25°±3°,55~85% rh

  Στοιχείαεπικοινωνίας
  无限机器国际有限公司

  υπενθυνονεπικοινωνας:艾米

  Τηλ。::+ 8617318108837

  ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ζ (0/ 3000)

  Άλλαπροϊόντα

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Διενθυνση:No.103χτίζοντας4,βιομηχανικόκέντρο芙蓉,κωμόποληWangniudun, 523200年,πόλη东莞Κίνα

  ΔιεύθυνσηΕργοστασίου:No.32,ανατολικόδρχμοςQiaoxin,κωμέποληQiaootou,Πόληdongguan,επαρίαγκοςαγκάτέγκ,κόα