αρχικόσελίδα

Infinity Machine InternationalInc.γύροςΕργοστασίων

Πιστοπουηση.
κόαInfinity Machine InternationalInc.Πιστοποιάσεις
κόαInfinity Machine InternationalInc.Πιστοποιάσεις
αναθεωρυσειάπελατών.
θέλωναπωότιταπρουτασανείαιπολάκαν。Σαςείαριστέγιανλητηςπρντασίας,επάσηςαγαίμετέαπάτηςννάάάόίνννάήήίίίνήήήήν。

- οκ。Cristian Lopetegui.

εκτιμηςΕmγιατηςεπαγγελματκέςήπηρεσία&ταυψυψόυόάΣαν - ΠοιοτικόόέΛεγος,Είμαστεεεότεςίςασινςξέξένμs。

- οκ。μωνσό吊带

Πήρασαςενημερώνω,Οελεγκτήςπτώσηςσαςφαίνεταικαλός,συνεργαμένοςμετουςπελάτεςπρώτα,κατόπινθασαςενημερώσωαφότουπρέπειναενημερώσω,Ευχαριστώπολύ

- οκ。Georg Lehner.

Σανεναριστοςμεπάραπολάγιατηςπροσφορς!ηπληρωμάτακοποιες。θασανείημεράσωμέλινολοκληρωθος。

- οκ。马修豪

ΣαςΕυχαριστοςμεπάραπολίγΓιατηγρίγορηαπότησςσαν,οπρουστάμειμlμουθαέρθειστηςκίατοςεπόμείομία。μαναναμενετεγιαναεργαστεντεμανπόλι。

- οκ。陷入困难

είμαι在线聊天现在
 • γραμmήπαραγωγής

  Διεθνήςα.ε.μηναςαπενρος.μετηςΚατασκες,τινπλάνσειςκαιτηςνχνχνχνχνήήπηρεσίαμεταπόλάσεωςσυνολικό,Πουσίμκί,πουσιμmετένταισταεπαγγελματικόπροντα。


  εδνείαιμιασάλλογέσημαντικάκατασκείασητεμπορικόσημέτωνστοςΕππχχοννΕπεχχυννννόόοοέέέέςόίνοςΠαρίουμεμmόνυψυψόό - Ποτικόςπρος。


  οΚατασκείαστέςέςέχυντυςυψυψήςΠοόόηςςςατχνχνχννύςΚαιννύχχένένξξξχχννξοπλισμέπαραγωγής。όλαταπροντασιμmοοοϊόνντιμεταΔιεθνήποτικόρντέπακ1ιοάώνύώνώνιούύσεπούύύίςΔιαφορετικςαουχοέςέςΣεόλοτονΚόΣμο。Οιεξοπλισμένεςκαλάεγκαταστάσειςκαιοάριστοςποιοτικόςέλεγχόςτουςσεόλαταστάδιατηςπαραγωγήςεπιτρέπουνσεμαςγιαναεγγυηθούντησυνολικήικανοποίησηπελατών。

  ωναποτέλεσμαυψυψλέύύύςςϊόνιιρϊόνϊόνϊόνήιρϊόνννιήήΕξυπρώτησηΠελατών,έχουμεκερδίσειμlένένΚυόυήήίΚυοοπλάσεων。

  Infinity Machine InternationalInc.Γραμmήπαραγωγήςεργοστασίων0

 • OEM / ODM

  ηεπιάείρησςμηςςειτημουαδικόνουειμlοδασείνιαστυμας,γιατοςδιαφορετικουτύπουαπότιςανγκες&τουπελάτηOrουπελίτηOtm!

 • ε&α.
  Κρατάμετονπυρήνατηςβιομηχανίαςκαιακολουθούμετηναρχήπροσανατολισμένουστουςπελάτες,επενδύονταςπολλάχρήματακάθεχρόνοστηνΕ&Ατουνέουπροϊόντος。Είμαστεκύριοιενόςδυναμικού,αφιερωμένοςκαιεπαγγελματικήομάδαΕ&Α,είμαστεκύριοιεπίσηςπολλώνμηχανημάτων,τηςανάπτυξηςSCM,τουπρογραμματισμούPLCκαιτωνμηχανικώνανάπτυξηςλογισμικούελέγχου。

  εμmένένμεΣτηστρατηγικόρεμπορικόσημάτωνπουσυδνειτηνεινειτηνε&α,τκατασκενκαιτηςπση。

  Μέχριαυτήντηνημέρα,έχουμεαναπτύξειεπιτυχώςδιάφορασύνολασυστήματοςελέγχουτουλογισμικούκαιτουυλικού,καιητεχνολογία,ηακρίβειακαιηδυνατότηταχρησιμοποίησήςμαςόλεςοδηγούντηβιομηχανία。

  Μετηβοήθειατουγραφείουτεχνολογίαςτηςπόλης东莞υπογράψαμετοπρόγραμμασυνεργασίαςπουσυνδυάζειτηνπαραγωγή,μελέτηκαιέρευναμετοπανεπιστήμιο华中τηςεπιστήμηςκαιτηςτεχνολογίας,παρέχουντησυσχετισμένητεχνικήκαιυποστήριξηταλέντουγιαμας,πουβάζουμεμιαστερεάβάσηγιατημακροπρόθεσμηανάπτυητηςεπιάείρησςμας。

στοιάεναΕπικοινωνας
Infinity Machine International Inc.

υπενθυνονεπικοινωνας:小姐。加里

τηλ。::86-13528625608.

φας:86-0769-83428065

ΣτενλετετοερντημάσαναπείαίίΣεεεμm 0./ 3000)

επικοινωνια.

Διενθυνση:No.103χχίζοντας4,βιομηίανικόκόκοροοοοοοοοοοfur,Κάτροοοοο,κωμέπολη,κόμέπολη,κΩμέπολη,523200,Πόληdongguan,κόα

Διενθυνσηεργοστασος:No.32,ανατολικόδρχμοςQiaoxin,κωμέποληQiaootou,Πόληdongguan,επαρίαγκοςαγκάτέγκ,κόα